ЗМІНИ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВАХ В УКРАЇНІ

Липень, 2017

4 червня 2017 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» (надалі – Закон). Цей Закон прийнятий у межах процесу гармонізації законодавства України з правом Європейського Союзу. Закон імплементує Директиву 2004/25/ЄС щодо пропозицій про поглинання в рамках виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Директива ЄС передбачає надання права міноритарним акціонерам вимагати від акціонера – власника 95 % акцій товариства обов’язкового придбання за справедливою ціною акцій, що належать таким міноритарним акціонерам (sell-out), і надання акціонеру – власнику 95 % акцій товариства права вимагати від міноритарних акціонерів обов’язкового продажу акцій (squeeze-out), які знаходяться в їхній власності. Закон вносить зміни до відповідних законодавчих актів України для врегулювання механізмів придбання акцій товариства за наслідком придбання контрольного, значного або домінуючого пакета акцій, про що докладніше викладено нижче.

Визначення деяких нових термінів

Треба зауважити, що додатково до наявного поняття «контрольний пакет акцій» Закон вводить нові поняття: «значний контрольний пакет акцій» та «домінуючий контрольний пакет акцій». Значний контрольний пакет акцій визначається як пакет у розмірі 75 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, а домінуючий контрольний пакет акцій – як 95 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства.

Закон також вводить поняття «ескроу рахунка», або «рахунка умовного зберігання» в Цивільний кодекс України, а саме: за договором рахунка умовного зберігання (ескроу) банк зобов’язується приймати та переводити на рахунок умовного зберігання (ескроу), відкритий клієнту (володільцю рахунка), грошові кошти, отримані від володільця рахунка та/або від третіх осіб, та перераховувати такі кошти особі (особам), що вказана володільцем рахунка (бенефіціару або бенефіціарам), або повернути такі кошти володільцю рахунка за настання підстав, передбачених договором рахунка умовного зберігання (ескроу).

Зміни щодо розкриття інформації

Встановлені зобов’язання щодо вчасного розкриття інформації про укладення договору, за наслідками виконання якого відбудеться придбання прямо або опосередковано контрольного пакета акцій акціонерного товариства. Також розширений перелік інформації, який необхідно оприлюднювати щодо власників акцій. Так, зокрема, необхідно розкривати інформацію про зміну власників акцій, яким належить 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства, про набуття особою пакету акцій у розмірі 50 і більше відсотків або 75 і більше відсотків, або 95 і більше відсотків акцій товариства, а також інформацію про таких власників акцій.

Безвідклична пропозиція придбання акцій міноритарних акціонерів унаслідок придбання контрольного пакету або значного контрольного пакету акцій

Законом змінено процедуру безвідкличної пропозиції придбання акцій міноритарних акціонерів унаслідок придбання контрольного пакету або значного контрольного пакету акцій, включно з визначенням «справедливої ціни» такого придбання. Відповідно до Закону, власник контрольного пакету акцій або значного контрольного пакету акцій товариства упродовж двох робочих днів із дати отримання інформації про ціну придбання зобов’язаний запропонувати всім акціонерам придбати в них прості акції товариства. Ціну придбання акцій власником контрольного пакета акцій або значного контрольного пакета акцій товариства визначає Наглядова рада товариства за найвищою ціною з таких:

1) ринкової вартості, визначеної суб’єктом оціночної діяльності станом на день, що передує дню розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних повідомлення про укладення договору, за наслідками виконання якого особа стане (прямо або опосередковано) власником контрольного пакету акцій акціонерного товариства;

2) найвища ціна, за якою особа опосередковано набула право власності на акції цього товариства через придбання акцій (паїв, часток) іншої юридичної особи упродовж 12 місяців, що передують дню набуття такого пакету акцій, включно з днем набуття такою особою контрольного пакету акцій товариства;

3) найвища ціна, за якою особа придбала акції (паї, частки) іншої юридичної особи, якій прямо або опосередковано належать акції цього товариства, упродовж 12 місяців, що передують дню набуття такою особою контрольного пакета акцій товариства, включно з днем набуття, за умови, що вартість акцій товариства, які прямо або опосередковано належать такій юридичній особі, за даними її останньої річної фінансової звітності становить не менше 90 % загальної вартості активів такої юридичної особи.

Зобов’язання міноритарних акціонерів продати свої акції власнику домінуючого пакету акцій (squeeze-out)

Закон надає право особі, яка є власником домінуючого контрольного пакету акцій, надіслати до товариства публічну безвідкличну вимогу про придбання акцій у всіх власників акцій товариства. У разі подання до товариства публічної безвідкличної вимоги всі акціонери акціонерного товариства, крім осіб, які діють спільно із такою особою, та її афілійованих осіб, та саме товариство зобов’язані продати акції цього товариства, що їм належать, заявнику вимоги. Ціна купівлі акцій визначається за процедурою, яка аналогічна тій, що викладена вище. Заявник вимоги сплачує ціну акцій акціонерам через перерахування грошових сум банківській установі, де заявником вимоги відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), бенефіціарами якого є акціонери, що продають акції (їхні спадкоємці або правонаступники або інші особи, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів).

Особа – власник домінуючого контрольного пакета акцій може скористатися так званим squeeze-out правом тільки після проходження процедури безвідкличної пропозиції придбання акцій міноритарних акціонерів унаслідок придбання контрольного пакету або значного контрольного пакету акцій. У разі, якщо така особа не здійснить безвідкличну пропозицію придбання акцій міноритарних акціонерів у визначені законом строки, ціна продажу акцій міноритарних акціонерів під час проведення squeeze-out процедури буде визначена як подвійна від її розрахунку, описаного вище.

Обов’язкове придбання особою, яка є власником домінуючого контрольного пакету акцій акціонерного товариства, акцій на вимогу акціонерів (sell-out)

Закон надає кожному акціонеру акціонерного товариства – власнику простих акцій товариства після розміщення інформації про набуття особою права власності на домінуючий контрольний пакет право вимагати здійснення обов’язкового придбання акцій, що йому належать, особою, яка є власником домінуючого контрольного пакету акцій. Ціна придбання акцій визначається чітко та справедливо за аналогією, описаною вище.

Вчинення правочину зацікавленою особою

Законом встановлюється вимога прийняття акціонерним товариством попереднього рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є зацікавленість. Таке рішення приймається відповідним органом акціонерного товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із зацікавленістю, перевищує 1 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства. У голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із зацікавленістю акціонери, зацікавлені у вчиненні правочину, не мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незацікавлених акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

Що стосується приватного акціонерного товариства, то його статутом може бути передбачено, що вимоги Закону щодо безвідкличної пропозиції придбання акцій міноритарних акціонерів унаслідок придбання контрольного пакету або значного контрольного пакету акцій, або squeeze-out та sell-out процедури, а рівно й попереднього схвалення правочинів із зацікавленістю не поширюються на таке товариство або поширюються з винятками або особливостями, що мають бути визначені статутом товариства.

Особливості перехідного періоду дії положень Закону

Закон передбачає, що до 1 січня 2018 року публічні акціонерні товариства зобов’язані пройти процедуру включення акцій до біржового списку та залишатися в ньому хоча б на одній фондовій біржі. Упродовж двох років із дня набрання чинності Законом особа (особи, які діють спільно), яка станом на дату набрання чинності Законом уже є прямо або опосередковано власником домінуючого контрольного пакета акцій акціонерного товариства, має право застосувати порядок продажу простих акцій акціонерами на вимогу особи, яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій.

Висновок

На думку юристів EBS, прийняття цього Закону є довгоочікуваним та, безумовно, позитивно вплине на корпоративне управління в акціонерних товариствах. Втілюючи найкращу європейську корпоративну практику, Закон стане на захисті прав міноритарних акціонерів у процесі поглинання акціонерних товариств, а також дасть змогу інвесторам скористатися більш широкими можливостями щодо управління своїми інвестиціями в акціонерних товариствах.

З практичного погляду, корпоративним юристам та менеджерам акціонерних товариств у разі здійснення так званих угод з поглинання або M&A треба бути уважними під час планування та структурування таких угод, зважаючи на досить короткі строки, передбачені Законом, на здійснення різних повідомлень та розкриття інформації, здійснення оцінювання вартості акцій та процедур здійснення безвідкличних пропозицій купівлі акцій. Усі ці питання треба вирішувати заздалегідь, до підписання договору, наслідком якого є придбання контрольного або більшого пакету акцій акціонерного товариства в Україні. Як було зазначено вище, дія Закону поширюється й на опосередковане придбання контролю над акціями, тому його положення поширюються й на угоди з іноземним елементом, частиною яких можуть бути акції українського акціонерного товариства.

Автор: Олександр Ларченков

Завантажити в PDF