СОБІВАРТІСТЬ ПОСЛУГ: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ОБЛІКУ

Серпень, 2017

Для підприємств, які спеціалізуються у сфері надання послуг, питання калькулювання собівартості таких послуг є одним із першочергових, оскільки собівартість є одним із найважливіших показників ефективності діяльності, який дозволяє здійснювати контроль над витратами, оцінювати ефективність як окремих проектів, так і діяльність підприємства загалом.

Відповідно до вимог П(с)БО) 16 «Витрати» передбачено, що перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) установлюються підприємством. Проте це не означає, що стосовно цього питання підприємству надано можливість взагалі не здійснювати облік собівартості послуг.

Навпаки, оскільки відповідно до вимог п.7 П(с)БО) 16 витрати визнаються  одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені, відсутність у бухгалтерському обліку інформації щодо собівартості послуг може поставити під сумнів достовірність даних щодо інших витрат періоду та стати приводом для спорів із контролюючими органами під час проведення перевірок.

Теоретичні основи формування собівартості послуг описані у П(с)БО 16 «Витрати» та в Методичних рекомендаціях із формування собівартості продукції, робіт, послуг у промисловості.

Так, відповідно до П(с)БО 16, собівартість реалізованих послуг складається з:

  • виробничої собівартості послуг (включає прямі витрати та загальновиробничі витрати – змінні та постійні розподілені);
  • нерозподілених загальновиробничих витрат;
  • понаднормативних витрат.

Підприємства можуть додавати специфічні статті калькулювання собівартості під час розрахунку собівартості.

Не включають до собівартості послуг адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати.

Саме на основі зазначених вище нормативно-правових актів підприємствами затверджується наказ про облікову політику підприємства, який обов’язково повинен містити питання щодо:

  • методів розподілу витрат в обліку (включно з витратами на амортизацію, оплату праці та ін.);
  • статей калькулювання собівартості реалізованих послуг;
  • бази розподілу загальновиробничих витрат.

Зазвичай найбільше питань у підприємств виникає під час розподілу загальновиробничих витрат.

На практиці багато платників податків застосовують підхід, за якого окремі статті витрат відносять до складу загальновиробничих розподілених витрат із використанням затвердженої бази розподілу (наприклад, години праці, відсоток займаної площі тощо) у разі нормальної потужності. Відповідна база розподілу визначається підприємством самостійно з урахуванням особливостей його діяльності.

У разі зниження обсягів надання послуг (у випадку роботи не при нормальній потужності) такі витрати можуть відноситися до складу постійних нерозподілених витрат, що відображаються в місяці виникнення таких витрат.

Водночас варто звернути увагу на те, що відповідна база розподілу має бути відповідним чином задокументована. Так, наприклад, у випадку розподілу витрат на основі відпрацьованого часу рекомендовано вести так званий попроектний облік відпрацьованого часу.

Не менш важливим є питання документального оформлення собівартості послуг. Починаючи з 2017 року відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» первинний документ – це документ, який  містить відомості про господарську операцію, а не підтверджує її здійснення.

Незважаючи на зміни в законодавстві, відсутність документального підтвердження собівартості реалізованих послуг може стати формальною підставою для спорів із фіскальними органами під час перевірок.

Отже, щоб уникнути спорів під час проведення перевірок, рекомендуємо затвердити облікову політику, у якій передбачити всі суттєві аспекти щодо формування собівартості послуг, а також здійснювати аналітичний облік собівартості реалізованих послуг (в розрізі проектів/договорів).

Не буде зайвим подбати про наявність документального підтвердження відображеної в обліку собівартості – документу, що містить усі обов’язкові реквізити первинного документа та детальну інформацію про суми собівартості.

Автори: Наталія Крумкач, Юлія Лазоренко, Руслана Поляк

Завантажити в PDF