Зміни до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»

05.12.2017

З початку 2018 року в Україні почнуть діяти чергові зміни до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Ці зміни зумовлені необхідністю гармонізації національного законодавства у сфері бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності з МСФО.

Кого ж стосуються дані зміни, і до чого готуватися бізнесу? Пропонуємо зупинитися на основних моментах:

  1. Була розширена база термінології, наприклад, введені такі поняття як «підприємства, що становлять суспільний інтерес», «чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» та внесені зміни до вже визначених раніше (наприклад «облікова політика»).
  2. Зафіксовані критерії, відповідно до яких підприємства належать до мікропідприємств, малих, середніх або великих підприємств:
Критерії Мікропідприємство Мале підприємство Середнє підприємство Велике підприємство
Балансова вартість активів 350 тисяч євро 4 мільйонів євро 20 мільйонів євро понад 20 мільйонів євро
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) До 700 тисяч євро До 8 мільйонів євро До 40 мільйонів євро понад 40 мільйонів євро
Середня кількість працівників До 10 осіб До 50 осіб До 250 осіб понад 250 осіб.

Для віднесення підприємства до відповідної категорії воно має відповідати щонайменше двом критеріям.

  1. Неістотні недоліки в документах, що містять відомості про господарську операцію, вже не є підставою для невизнання господарської операції, за умови, що такі недоліки не перешкоджають можливості ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції, та містять відомості про дату складання документа, назву підприємства, від імені якого складено документ, зміст та обсяг господарської операції тощо. Однак, хочемо наголосити, що перелік таких недоліків у Законі не наведений, тому можливо є доцільним зафіксувати їх у обліковій політиці підприємства.
  2. Відтепер підприємства, що становлять суспільний інтерес (підприємства – емітенти цінних паперів, цінні папери яких допущені до біржових торгів, банки, страховики, недержавні пенсійні фонди, інші фінансові установи (крім інших фінансових установ та недержавних пенсійних фондів, що належать до мікропідприємств та малих підприємств) та підприємства, які відповідно до Закону належать до великих підприємств), зобов’язані утворити бухгалтерську службу на чолі з головним бухгалтером, до складу якої входять не менше двох осіб. Дана вимога не поширюється на недержавні пенсійні фонди та інститути спільного інвестування.
  3. Процедура підписання фінансової звітності теж дещо змінилася, а саме: крім «класичних» варіантів, додався ще один у випадках використання аутсорсингу бухгалтерських послуг – фінансову звітність підписують керівник підприємства або уповноважена особа, а також керівник підприємства, що провадить діяльність у сфері бухгалтерського обліку та/або аудиторської діяльності, або уповноважена ним особа. При цьому відповідальність підприємства, що провадить діяльність у сфері бухгалтерського обліку та/або аудиторської діяльності, визначається законом та договором про надання бухгалтерських послуг.
  4. Встановлена обов’язковість подання звіту про управління для всіх підприємств, окрім мікропідприємств та малих підприємств. Даний документ має містити фінансову та нефінансову інформацію, яка характеризує стан і перспективи розвитку підприємства та розкриває основні ризики і невизначеності його діяльності. Середні підприємства мають право не відображати у звіті про управління нефінансову інформацію. Звіт про управління подається разом з фінансовою звітністю та консолідованою фінансовою звітністю.
  5. Фінансова звітність підприємств з 2019 року не становитиме комерційної таємниці, не буде конфіденційною інформацією та не належатиме до інформації з обмеженим доступом, крім випадків, передбачених законом. На фінансову звітність не розповсюджується заборона щодо поширення статистичної інформації. Підприємства зобов’язані надавати копії фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за запитом юридичних та фізичних осіб у порядку, передбаченому Законом України “Про доступ до публічної інформації”.
  6. Опублікування фінансової звітності:

Підприємства, що становлять суспільний інтерес (крім великих підприємств, які не є емітентами цінних паперів), публічні акціонерні товариства, суб’єкти природних монополій на загальнодержавному ринку та підприємства, які здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення, зобов’язані не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (у повному обсязі) та в інший спосіб у випадках, визначених законодавством.

З 2019 року виникає обов’язок публікувати звітність ще й у великих підприємств, які не є емітентами цінних паперів, та середніх підприємств й інших фінансових установ, що належать до мікропідприємств та малих підприємств. Вони зобов’язані не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (у повному обсязі).

EBS